Prawo karne:

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną w postępowaniach karnych, obejmującą obronę osób podejrzanych i oskarżonych, a także reprezentację pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych.

Kamil Skórski, z zawodu adwokat, oferuje usługi reprezentacji osób fizycznych w szeregu postępowań sądowych, w tym postępowań przygotowawczych, sądowych i egzekucyjnych.

Kancelaria świadczy szereg usług prawnych, w tym sporządzanie aktu oskarżenia dla oskarżyciela prywatnego, wnoszenie o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary, dochodzenie przedterminowego zatarcia kary pozbawienia wolności, wnioskowanie o rozłożenie na raty kary grzywny, ubieganie się o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności poprzez elektroniczny monitoring oraz dochodzenie odwołań, skarg i kasacji.

Prawo cywilne:

Kancelaria prowadzi następujące rodzaje spraw:

 • sprawy o zapłatę
 • uchylenie się od skutków oświadczań woli
 • ubezwłasnowolnienie
 • ochrona dóbr osobistych
 • spory związane ze współwłasnością
 • zasiedzenie 
 • służebności (gruntowe, przesyłu)
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 • naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych) 
 • uznanie wzorca umownego za niedozwolony
 • sprawy konsumenckie
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych 
 • zabezpieczenie wierzytelności
 • sprawy spadkowe
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • inne sprawy karne

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają połączenia wiedzy prawniczej i psychologicznej, a także doświadczenia życiowego, co jest wymagane na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Adwokat Kamil Skórski prowadzi następujące sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • alimenty
 • ustalenie pochodzenia dziecka i ojcostwa
 • uznanie ojcostwa
 • bezskuteczność uznania ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli

Prawo administracyjne i podatkowe:

Kamil Skórski, doświadczony adwokat, poszerza swoją wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, aby świadczyć rzetelną pomoc prawną.  Umiejętnie reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi, podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria oferuje sporządzenie środków odwoławczych, w tym skarg, odwołań i zażaleń.