Wynagrodzenie za czynności adwokackie jest ustalane indywidualnie z każdym klientem według stawek godzinowych lub ryczałtowo biorąc pod uwagę rodzaj
i stopień skomplikowania sprawy, ilość godzin pracy świadczonej przez adwokata, przewidywana ilość terminów rozpraw/posiedzeń wyznaczonych w postępowaniu sądowym.

Wysokość opłat za zastępstwo procesowe przed organami wymiaru sprawiedliwości jest ustalana indywidualnie z każdym klientem przy uwzględnieniu treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Wynagrodzenie za czynności adwokackie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, oraz kosztów podróży poza miejsce siedziby kancelarii.